Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐƠN GIẢN, DỄ DÀNG, ỔN THỎA, THÍCH ĐÁNG, ĐÁNG TIN CẬY

PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐƠN GIẢN,

DỄ DÀNG, ỔN THỎA, THÍCH ĐÁNG,

ĐÁNG TIN CẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vì vậy, Phật, Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng gián đoạn, niệm như vậy quý vị sẽ có thể tiềm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, vì sao?

Quý vị niệm Phật đã niệm đến mức nhất tâm. Sự nhất tâm có địa vị bằng với tầng cấp A La Hán và Bích Chi Phật. Lý nhất tâm có cảnh giới giống như bốn mươi mốt địa vị pháp thân Đại Sĩ từ Sơ Trụ trở lên trong Viên Giáo. Quý vị có thể niệm tới nhất tâm bất loạn.

Hơn nữa, phương pháp này đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, đáng tin cậy, chẳng phiền phức tí nào, chẳng thông giáo cũng không sao.

Do vậy, có nhiều người chẳng biết chữ, chưa từng học Kinh Giáo, niệm một câu A Di Đà Phật này mấy năm, đúng là ý niệm gì cũng mất, niệm tới mức nhất tâm bất loạn, nhưng chính người ấy hoàn toàn không biết, Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sanh vào Cõi Phương Tiện, người như vậy rất nhiều. Người sanh vào Cõi Thật Báo có lẽ ít hơn một chút, chứ người sanh vào Cõi Phương Tiện rất nhiều.

Họ đã bỏ được chấp trước, chẳng chấp trước gì hết, cứ đơn giản là Kinh dạy quý vị chấp trước danh hiệu, chấp trì danh hiệu, chấp là chấp trước, trì là nắm vững vàng, nắm chặt, tức là giữ chặt một câu Phật Hiệu này.

Ngoài một câu Phật hiệu này ra, tạp niệm gì cũng đều không có, vọng tưởng gì cũng đều không có, đó là niệm Phật công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ sanh vào Cõi Đồng Cư. Sanh trong Cõi Đồng Cư cũng thành Thánh Nhân. Thế Giới Cực Lạc không có phàm phu, đều là Thánh Nhân, do phàm mà thành Thánh.

***