Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

QUÝ VỊ PHẢI HIỂU LÝ SỰ LÀ MỘT KHÔNG PHẢI HAI

0