Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

QUÝ VỊ VẪN CÒN THAM LUYẾN THẾ GIAN NÀY, VẪN MUỐN TIẾP TỤC LUÂN HỒI TRONG LỤC ĐẠO, VẬY LÀ HẾT CÁCH

QUÝ VỊ VẪN CÒN THAM LUYẾN

THẾ GIAN NÀY, VẪN MUỐN TIẾP TỤC

LUÂN HỒI TRONG LỤC ĐẠO,

VẬY LÀ HẾT CÁCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tịnh Tông là đại thừa, chẳng phải là tiểu thừa, người đại thừa phải giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, nhất là trong thời đại hiện tại. Chính quý vị thành tựu, nhưng không có duyên phận giáo hóa chúng sanh, bèn có thể thị hiện giống như vậy. 

Nếu có duyên phận giáo hóa chúng sanh, quý vị còn trụ thêm mấy năm nữa. Trụ thêm mấy năm nữa, chẳng trở ngại.

Do vậy, nếu muốn đến chỗ hết thảy Chư Phật Như Lai, nhất là muốn đến chỗ A Di Đà Phật, nguyện vọng của A Di Đà Phật là gì?

Phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong mười pháp giới. Chúng ta hiểu ý A Di Đà Phật, chúng ta cũng khiến cho A Di Đà Phật hoan hỷ, mang thêm nhiều người đi. Quý vị mang thêm càng nhiều càng hay, đây là chuyện tốt. Vì thế, chớ nên làm kẻ tự giải thoát cho riêng mình như trong Tiểu Thừa, tức là vừa thành tựu đã ra đi ngay lập tức, chẳng đúng.

Vì sao người thợ vá nồi đi ngay lập tức?

Người thợ vá nồi ra đi là có lý, ông ta thị hiện, đó là tác chứng chuyển. Cư Sĩ Hoàng Trung Xương cũng là thị hiện, chứng minh cho người niệm Phật chúng ta. Tôi giảng Kinh tại Hương Cảng, chúng tôi ở đây rất gần, ông ta mỗi ngày nghe CD của tôi.

Tôi ở đây là khuyến chuyển, thị chuyển, ông ta tác chứng chuyển bên ấy, chứng minh những điều Kinh nói chẳng giả, mà là chuyện thật, quyết định thành tựu trong một đời. Hơn nữa, trong ba năm ngắn ngủi, quý vị có thể vượt thoát lục đạo luân hồi, có thể vượt thoát mười pháp giới.

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào có thể làm được?

Chỉ có pháp môn này. Chúng ta phải hiểu rõ chuyện này, viên mãn trực tiệp, phương tiện cứu cánh là thật, chẳng giả chút nào. Do vậy, pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, đáng tin cậy nhất, lại còn nhanh chóng nhất.

Điểm mấu chốt là quý vị có thể buông những thứ vặt vãnh trong thế gian xuống hay không?

Những kẻ chẳng thể vãng sanh vốn là vì lý do này: Quý vị vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn muốn tiếp tục luân hồi trong lục đạo, vậy là hết cách. A Di Đà Phật chẳng thể lôi quý vị đi theo, vì quý vị chẳng bỏ thế gian này được.

A Di Đà Phật gật đầu, bỏ đi, đợi lần sau vậy. Khi nào quý vị buông hết xuống, A Di Đà Phật sẽ đến, chúng ta chẳng thể không biết điều này.

***