Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP MỘT

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP HAI

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không