Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TÂM LƯỢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LỚN, PHẢI BAO DUNG

0