Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TÂM THANH TỊNH SINH TRÍ HUỆ BỞI LẼ TRÍ HUỆ PHÁT XUẤT TỪ BUÔNG XUỐNG!

0