Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

THẦN ÁI THẾ NHÂN, THẦN YÊN THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH TIẾNG VIỆT

THẦN ÁI THẾ NHÂN, THẦN YÊN THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH TIẾNG VIỆT
0