Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

THẦN THÔNG, TRÍ TUỆ, ĐẠO LỰC CỦA NGÀI ĐỀU SIÊU VIỆT CHƯ PHẬT NHƯ LAI KHÁC

0