Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

❀ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80