Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, QUÝ VỊ ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY, QUÝ VỊ NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH

0