Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

THỰC TẾ CHÂN THẬT LÀ THỰC TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP, TỨC LÀ PHÁP TÁNH

0