Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TÍN THỌ PHỤNG HÀNH, VÌ NGƯỜI DIỄN THUYẾT

0