Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TRIẾT HỌC TRONG KINH PHẬT Ở TRONG KINH ĐIỂN, KHÔNG Ở TRONG CHÙA CHIỀN

TRIẾT HỌC TRONG KINH PHẬT

Ở TRONG KINH ĐIỂN,

KHÔNG Ở TRONG CHÙA CHIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Học Phật là hưởng thụ tối cao trong đời người, Cụ dẫn tôi tiến vào Phật Môn. Lại còn đặc biệt bảo tôi, câu nói này rất trọng yếu.

Nếu không, tôi sẽ mê hoặc, sẽ hoài nghi, sẽ nhìn những kẻ học Phật Học như thế nào, chân tướng có đúng như Phương Tiên Sinh nói hay chăng?

Vì thế, câu nói sau đây của Phương Tiên Sinh quan trọng lắm, Cụ bảo: Triết Học trong Kinh Phật ở trong Kinh Điển, không ở trong Chùa Chiền. Câu này hết sức trọng yếu.

Vì sao không ở trong Chùa Chiền?

Người trong Chùa chẳng học.

Xưa kia, Cổ Đại Đức trong Chùa Chiền thật sự rất phi phàm, vì sao?

Họ học thật sự.

Nay thì sao?

Người xuất gia trong Chùa Chiền hiện thời chẳng học, biến Phật Giáo thành Tôn Giáo.

Xuất gia để làm gì?

Xuất gia để giao tiếp quỷ thần, lo siêu độ, làm Phật Sự, Pháp Hội, làm những chuyện này.

Những chuyện này có cần phải làm hay không?

Cần chứ.

Nhưng phải nên làm như thế nào?

Vào trong quỷ đạo để làm, còn trong nhân đạo hãy lo dạy con người.

Quỷ đạo có hay không?

Có. Phật, Bồ Tát ở trong quỷ đạo.

Quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát: Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật. Địa ngục chẳng trống, thề chẳng thành Phật.

Quý vị thấy làm lễ Diệm Khẩu, Tiêu Diện Đại Sĩ đối diện với Diệm Khẩu là ai?

Là Quán Thế Âm Bồ Tát, hiện thân quỷ trong quỷ đạo để độ quỷ đạo.

****