Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

0