Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN, ĐÂY CHÍNH LÀ PHẬT

0