Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT
0