Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT